ࡱ> >  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDRoot Entry F@ý5SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument2n  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AOh+'0 px  Administrator Normal.dotmGomHQu@6O@,5@hJ5=WPS Office_11.1.0.10463_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX`h px 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10463!5DC392DF68BE4FF5B9E3F34351E063040TableC Data WpsCustomData PL KSKS2n& 33 EaA & $hrL} V@' J 8 EmRB\Yef[!j_(W-NSOYef[-Nv[ Xd RB\Yef[(WSOYef[-N BlSOYe^VPgeYe9hncf[uꁫv*N'`0SO }(`Q Ǒ(u N TvelۏLc =\S/fkNMOf[u_0RS _ cGSSO }(0sYN SO-Nb:NY[Tf[usQlv͑p SORyOqQ TsQlv&qpKNN0_Yf[!hvSO zn[hQ9hnc-NSORՋQ[eg[c _euNf[uv;NSO0WMOTf[uhQbSU\vSR Ǒ(ukX-_Yef[Kbk @b gf[uO(u TN~hQ Of[uЏRb~S] NP0 2021t^[_wۏL-NSO9ei ;N1uN NQpSS1 NQ_yv02 1uuNS_yvTT0Wnx[v yv-N;N b2*Nyvk*NyvvRew VPgeYe TtۏL zn f[uhQbSU\0>f6qRB\Yef[fS%cvQOR @b gvf[uSv0 OSYef[ċNSO| [f[uvf[`NۏLb~ċ[/foRf[uۏNekf[`Nv͑Kbk [f[uf[`Nb~vċ[NYe^vċN0f[uvbċN0f[uKNvċNI{YebۏLQ0(WYef[Ǐ z-N Ye^nbo@w_[f[uf[`Nv҉r f[u]/ff[`Nv;NSO(WN_vYef[ċNSO|-N__NYe^vċN:N;N 9hncYe^vċNQ[f[ugTb~ ُyċ[/fGrbv0VdkbNOSYef[ċNSO| s[f[u~LhQbv0YB\!kv[ 6qTQۏLb~ċ[0NteSOv҉^[f[uۏLċ[wQ glQck'` [NNSOb~R]vvf[ueg gۏekNNhlb oRNNw~NSOR:_vf[u Y.^RNNN]v1_R09eۏv0We [dkۏL:_S~0 00 ~ 00 ~ N@b S_NSOYe^ߍۏ>yOekO z^e9e'Yno lSꁫYef[‰_ ۏL z9ei0Ye^SNǏRB\Yef[ve_ cؚXYef[Hes Of[uY_0Rc[ v^N(WYef[Ǐ z-N[f[uvw0'` @ N ٷ{uoE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;] CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJCJo(aJnHtH CJo(aJJB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;] N R d f r t ٷkE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;] ճoI'BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;] ٷoI'BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]0BRjٷoI'BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]jlxzճmK'FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;]z|׳g?FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]NB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]NB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]NB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]02<@ױeCFB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH ;]NB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]@z~ݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;],:ݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]ݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]X\jtݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]ݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]"04ݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]4VbdnݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]ݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;](,<HݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]HJNRVݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]ݹsQ/BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]۷oIRB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]JLxݷoM'JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]\^dٳ_5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;][B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq nHtH;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]dfjl&ݻoK)BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]&0Rrx~۹sO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;] .0۹kISB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]0ݳoM%NB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]SB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]   0 ݹsQ-FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]FB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]0 6 8 < @ D H ݵkI!NB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]NB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]NB*phCJOJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]H J L ճBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;]RB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;]( 8 > pN! & Fd1$9D-DM C$VDX^XWD`! & Fd1$9D-DM C$VD^WD`d1$9D-DM `d1$9D-DM `da$$1$9D-DM d1$9D-DM `d1$9D-DM `a$$fJ {Y9 & Fd1$9D-DM VDX^XWD`! & Fd1$9D-DM C$VDX^XWD` & Fd1$9D-DM C$VDdWD`! & Fd1$9D-DM C$VDX^XWDd`! & Fd1$9D-DM C$VDX^XWDd`! & Fd1$9D-DM C$VDX^XWDd`J L  & Fd1$9D-DM C$VDX^X0. A!#"$%S2P18/R ݞݞ§.L.L%^`o( %X^X`o(0%o( ݞ.L&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh